Chi tiết - Ban Dân tộc

Ngày 13/6/2024, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số trong công tác CCHC năm 2023 nhằm phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và hướng khắc phục hoàn thiện cho năm 2024 và năm tiếp theo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban và một số công chức liên quan. Trên cơ sở nội dung báo cáo của Văn phòng, các thành viên tham gia Hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, phân tích tồn tại hạn chế, các chỉ số thấp điểm trong năm 2023 về các nội dung như: công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Từ những ý kiến tham gia phân tích tồn tại hạn chế, Hội nghị đã thống nhất phương hướng khắc phục chỉ số CCHC trong năm 2024 như sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành: Giao Văn phòng Ban thường xuyên rà soát các văn bản chỉ đạo, các thông báo kết luận của cấp trên về công tác CCHC và bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 24/01/2024 để tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ theo Kế hoạch; tham mưu tổ chức Kiểm tra tình hình hoạt động của các Phòng thuộc Ban vào thời gian phù hợp, trong đó có thể kết hợp với việc kiểm tra công tác CCHC; đôn đốc các phòng đăng tải công khai các kế hoạch, quyết định thuộc lĩnh vực công tác dân tộc lên Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc. Các phòng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch CCHC, tham mưu thực hiện nghiêm túc cam kết giữa Trưởng Ban Dân tộc với Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

2. Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện Quyết định số 988/QĐ-UBDT ngày 28/1/2024 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 của UBND tỉnh, giao Văn phòng Ban tiếp tục phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công (Văn phòng UBND tỉnh) hoàn thành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình TTHC theo Quyết định số 400/QĐ-UBND.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng tham mưu lãnh đạo Ban rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định hiện hành; sắp xếp, bố trí công việc phù hợp tạo điều kiện cho công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đạt 100% theo kế hoạch.

4. Về cải cách tài chính công: Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng thực hiện đúng các quy định về tài chính – kế toán, các báo cáo định kỳ về công tác tài chính; Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình 1719 giao cho Ban Dân tộc trực tiếp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung công việc và giải ngân vốn theo quy định.

5. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Các phòng tăng cường công tác tham mưu trình lãnh đạo Ban ký số khi phát hành văn bản, phấn đấu văn bản sử dụng chữ ký số đạt 100%; cung cấp đầy đủ các văn bản QPPL, kế hoạch, quyết định, văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực được phân công để đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử của Ban; tăng cường viết bài tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS, việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc mà trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024; giới thiệu biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các mô hình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.

Toàn cảnh Hội nghị

Hy vọng rằng, từ sau Hội nghị này với những giải pháp đưa ra, Ban Dân tộc sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch công tác CCHC cũng như hoàn thành cam kết giữa Trưởng Ban Dân tộc với Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024 của tỉnh.

 

 

Tác giả: Võ Văn Phước

 
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 344

Tổng lượt truy cập: 2.239.212