Chi tiết - Ban Dân tộc

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật hôn nhân và gia đình; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình; những tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ ngày 15/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Ban Dân tộc phối hợp với UBND các xã thuộc 5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tổ chức 10 Hội thi truyền thông tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.