Chi tiết - Ban Dân tộc

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025; Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Từ ngày 07/11/2023 đến ngày 10/11/2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại thành phố Đông Hà.

Tham dự 02 lớp tập huấn có hơn 65 học viên, gồm cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp huyện và công chức cấp xã thuộc lĩnh vực Văn phòng – Thống kê và Văn hóa – Xã hội tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 05 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.