Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Trong khuôn khổ Tiểu dự án 2, Dự án 5, Ban Dân tộc đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 21 đến ngày 25/11/2023).

Tham dự 02 lớp tập huấn có gần 100 học viên là Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, ban ngành cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.