Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-BDT ngày 28/8/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc Tiểu Dự án 1 – Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), từ ngày 21/9/2023 đến ngày 27/9/2023 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 02 Hội nghị cung cấp thông tin, phát huy vai trò cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa.

Tham dự 02 Hội nghị có 188 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 5 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. 

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị

Với mục tiêu tăng cường vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, công tác Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm thường niên nhằm củng cố, bổ sung và cung cấp những kiến thức cơ bản, những chính sách hiện hành về công tác Dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những kỹ năng cơ bản trong tổ chức vận động nhân dân của người có uy tín. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao đổi 04 chuyên đề: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn I (từ năm 2021-2025); Thông tin về tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị - Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc; Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.