Chủ trương - Chính sách - Ban Dân tộc

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Sớm hoàn thiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ vốn cho Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

Vĩnh Khê phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới

Nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Khởi động thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Hiệu quả từ thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo nghị định 116/2016/NĐ-CP

Lập Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đề xuất tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Dự thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 đang được UBDT chủ trì soạn thảo.

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 437

Tổng lượt truy cập: 2.184.916