Chi tiết - Ban Dân tộc

Ngày 28/10/2021, tại Hội trường B của Tỉnh ủy, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2016-2020 và ký kết Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021-2026. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng ban Dân tộc tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng của hai đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Mai Xuân Tâm – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020. Báo cáo tập trung đánh giá kết quả đạt được ở 6 nội dung trọng tâm mà hai đơn vị đã phối hợp thực hiện trong 5 năm qua. Đặc biệt là công tác phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế và rút ra bải học kinh nghiệm cho thời gian tới. Trên cơ sở đó, Báo cáo đã đặt ra phương hướng, nội dung trọng tâm cho công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2021-2026.

  1. Đ/c Mai Xuân Tâm – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – trình bày Báo cáo Tổng kết

Theo sự phân công của lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Hồ Thị Minh – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban Dân tộc – trình bày Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 – 2026. Nội dung trọng tâm của Chương trình tập trung nâng cao hiệu quả trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVII tỉnh Đảng bộ.

Đ/c Hồ Thị Minh – Phó Trưởng ban Dân tộc – trình bày Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng ban Dân tộc tỉnh – đã chia sẽ những tâm tư, trăn trở của cán bộ, công chức làm công tác dân tộc đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của bà con dân tộc thiểu số. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan, Ban Dân tộc nhất định tham mưu thực hiện thành công Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, góp phần cũng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo.

Đ/c Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng ban Dân tộc – phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Lan Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – đã bày tỏ những cảm thông và sự tin tưởng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi của tỉnh nhà trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi người dân là một cột mốc sống, do đó chúng ta cần chăm lo cho đồng bào thật tốt. Làm thế nào để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống là nhiệm vụ của mỗi một chúng ta”. Trên cơ sở 6 nội dung đặt ra trong Chương trình phối hợp, đồng chí đề nghị 2 đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch, thống nhất các hoạt động để thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đ/c Lê Thị Lan Hương- UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy- phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt 2 đơn vị, đồng chí Lê Thị Lan Hương và đồng chí Hồ Thị Lệ Hà đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021 – 2026.