Chi tiết - Ban Dân tộc

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030; Ngày 15 tháng 7 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.