Chi tiết - Ban Dân tộc

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà nói riêng, thời gian qua, lãnh đạo Ban Dân tộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, hiệu quả trong mọi hoạt động công vụ của các Phòng chuyên môn trong cơ quan. Để công tác CCHC đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo Ban đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về CCHC cho công chức và người lao động thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt Chi bộ, hội nghị sơ kết, tổng kết và đăng tải các văn bản liên quan trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan.

Trên cơ sở Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 3245/CTr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020; Ban Dân tộc đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bằng việc xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm, triển khai toàn diện công tác CCHC gắn liền với hoạt động chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 đảm bảo đạt kết quả tốt. 

   Với sự quyết tâm đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, công tác CCHC của cơ quan trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các Phòng chuyên môn.

   Về cải cách thể chế, Ban Dân tộc đã tuân thủ đúng các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Qua đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai hoặc trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn, cơ chế, chính sách. Đơn vị đã tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản QPPL. Ngoài ra, hàng năm, Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

   Về cải cách thủ tục hành chính, Ban đã thực hiện đầy đủ quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hoạt động quản lý nhà nước đối với danh mục thủ tục hành chính bắt buộc. Trong những năm qua, 100% hồ sơ của thủ tục hành chính “Công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, “Đưa khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” được thực hiện tại Bộ phận Một cửa và qua phần mềm Một cửa điện tử. Các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đều được được thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

 

   

   Về cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Dân tộc đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ 05 phòng chuyên môn còn 4 phòng: Văn Phòng, Thanh tra, phòng Kế hoạch - Tổng hợp và phòng Chính sách - Tuyên truyền. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Ban Dân tộc giai đoạn 2015-2021, đến năm 2018 Ban Dân tộc đã thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tinh giản biên chế (giảm 03 biên chế), sớm 02 năm so với tiến độ được giao.

   Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hàng năm Ban Dân tộc đều đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Trong giai đoạn 2016 - 2020 nhiều công chức đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau: Cao cấp chính trị: 02 người; Trung cấp lý luận Chính trị -  Hành chính: 06 người; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 05 người; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 01; Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng: 04 người; Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo phòng: 7 người; bồi dưỡng tiếng Bru Vân Kiều: 6; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra: 03 người và nhiều lượt công chức khác tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Ban thường xuyên đôn đốc nhắc nhở công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công vụ của cơ quan; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

   Về cải cách tài chính công, Ban đã triển khai thực hiện một cách có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan; tăng cường tính minh bạch và quyền giám sát của mỗi công chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa tài sản của các phòng chuyên môn và cơ quan; công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước, quản lý thu, chi công quỹ đúng quy trình, thủ tục về hồ sơ, chứng từ và thời gian thanh quyết toán.

   Về công tác hiện đại hóa hành chính, nhằm thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, hàng năm Ban Dân tộc đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban. 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính kết nối mạng Lan, đường truyền Internet, wifi tốc độ cao, phần mềm diệt vi rút có bản quyền và các thiết bị văn phòng khác nhằm phục vụ công việc chuyên môm. Đã thực hiện ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh, chữ ký số chuyên dùng trong công tác chỉ đạo, điểu hành và tham mưu triển khai nhiệm vụ. Đến nay trên 95% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước, 100% cán bộ công chức trong Ban sử dụng hộp thư điện tử công vụ do UBND tỉnh cấp để trao đổi công việc. Ban cũng đã tiến hành nâng cấp Trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các hoạt động của Ban và tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thực hiện Quyết định 127/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Ban Dân tộc đã triển khai xây dựng chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc và phối hợp với với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị tổ chức Tập huấn chuyển đổi áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức trong cơ quan.

   Với quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn bộ công chức trong cơ quan, trong giai đoạn 2016-2020, chỉ số CCHC hàng năm của đơn vị đã được cải thiện đáng kể, từ vị trí xếp loại trung bình, khá đến năm 2020 đã được xếp loại tốt (vị trí 08/20 cơ quan cấp tỉnh).

 

 

   Bên canh những kết quả đạt được nêu trên, công tác cải cách hành chính của đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Trình độ đội ngũ công chức không ngừng được nâng cao, tuy nhiên còn một số ít chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC. Chất lượng tham mưu và kỹ năng công vụ trong đơn vị không đồng đều. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tuy đã được nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của một nền hành chính hiện đại.

   Nhằm nâng cao chất lượng CCHC giai đoạn 2021 - 2030, trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC; tiếp tục quán triệt sâu rộng đến toàn thể công chức để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện và đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung  tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan. Đội ngũ công chức cần phải tích cực đổi mới lề lối và tác phong làm việc, thực hiện đúng quy chế văn hóa công vụ, thường xuyên gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC tại các phòng thuộc Ban. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định, gắn với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, trong đó chú ý ưu tiên công chức làm công tác pháp chế và CCHC. Ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung vào việc xây dựng hệ thống cơ dữ liệu chuyên ngành về công tác dân tộc. Qua đó góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh CCHC, xây dựng  nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, thực sự của dân, do dân và vì dân./.

                                                                      Bài và ảnh: Trần Thị Nguyệt

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 386

Tổng lượt truy cập: 2.214.395