Chi tiết - Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 1554/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Chiều ngày 23/4/2020, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyền - Bí thư Chi bộ, Trưởng  Ban Dân tộc đã quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người khuyết tật; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW,  ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW,  ngày 08/12/2009  của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thông qua Hội nghị quán triệt, đã giúp cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ban nắm được nội dung cốt lõi các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó thấy được, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Quyền - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị cần phải tiếp tục tự nghiên cứu để nắm vững, hiểu rõ hơn các nội dung của văn bản nhằm vận dụng vào trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến theo hướng hiệu quả, gần gũi, tôn trọng và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân./.

Tin, ảnh: Mai Hương

Hiệp định CPTPP và EVFTA
EVFTA
ab
Chương trình 135
Điều tra 53 dân tộc

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 377

Tổng lượt truy cập: 2.214.386